Anvisningar för stipendiemottagare

Alla stipendiemottagare bör följa anvisningarna som bland annat omfattar en redogörelse för användningen av stipendiet, pensionsförsäkring och beskattning. Anvisningarna har samlats på denna sida.

Allmänna anvisningar för stipendiemottagare

 • Stipendiemottagare bör inom ett år tillhandahålla stiftelsen en skriftig redogörelse över användningen av stipendiet. Om det är fråga om en finansiering över flera år bör redogörelsen tillhandahållas senast inom fem år av att stipendiet har lyfts. Stipendiaten är vid förfrågan skyldig att leverera stiftelsen en mellanredogörelse över forskningens framskridande.

 • För att lyfta stipendium som utdelats till en arbetsgrupp ska gruppen leverera stiftelsen ett betalningsuppdrag som undertecknats av alla gruppmedlemmar.

 • Användning av stipendier ska påbörjas senast året efter att stipendiet har beviljats.

 • Då när stipendier används för att anställa bistående personal är stipendiets mottagare skyldig att sköta om skatteinnehållningar och dessutom social- och försäkringsavgifter.

 • Mottagaren av stipendiet bör nämna stipendiet i sin skattedeklaration. Stiftelsen levererar en lagstadgad granskningsuppgift över beviljade stipendier till skattemyndigheterna.

 • Mottagare av stipendier bör utan dröjsmål meddela stiftelsen om adressförändringar.

Kontaktuppgifter

Stipendiaters pensionsförsäkring

 • Sedan början av år 2009 får stipendiater pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare.

 • Enligt lagen gäller försäkringsskyldigheten alla stipendiater som bor i Finland och som har beviljats arbetsstipendium från Finland år 2009 eller senare. Stipendiet ska ha beviljats för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland och uppgå till minst en årsinkomst på 3 980 euro (enligt nivån år 2020). Under vissa förutsättningar omfattar försäkringen också stipendiatarbete utomlands och stipendiatarbete som utförs av utländska stipendiater i Finland.

 • Försäkringsskyldigheten gäller både dem som fått ett personligt stipendium och dem som är medlemmar i en arbetsgrupp som arbetar på stipendium.

 • Personer som är yngre än 18 år eller har fyllt 68 år samt de som får ålderspension kan inte teckna försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller inte heller stipendier avsedda för grundexamensstudier eller stipendier avsedda bara för kostnader, såsom resestipendier.

 • Närmare anvisningar om pensionsförsäkringen för stipendiater finns i LFÖPL-försäkringsguide för stipendiater.

LFÖPL-försäkringsguide för stipendiater

Beskattning

Stipendiet är skattefritt upp till den summa som motsvarar statens skattefria konstnärsstipendium (23.668,35 € år 2021). För mer information se www.vero.fi. Vi blir varje år ombedda att skjuta upp utbetalningen av beviljade stipendier till följande år. Detta beror oftast på att mottagaren har fått finansiering från flera olika källor eller att tidtabellen har förskjutits.

Ett års uppskov med utbetalningen av sådana orsaker beviljas rutinmässigt. Från och med år 2019 beaktas stipendier, studiepenning och andra understöd som inkomster för det skatteår under vilket de betalas ut.

Läs mera om beskattning av stipendier på skatteverkets webbsidor