Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse främjar vetenskaplig forskning och litterär verksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt syfte genom att dela ut stipendier till forskare samt vetenskapliga institutioner och anstalter.


Stiftelsens årliga ansökningsperiod för stipendier är i januari-februari.

Ansökningssystemet

Allmänt

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse grundades år 1935 och stiftelsen firade sitt 75-årsjubileum år 2010. Under sin verksamhetstid har stiftelsen haft som uppgift att främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt syfte genom att dela ut stipendier till forskare samt vetenskapliga institutioner och anstalter.

Stiftelsens grundfond består av den förmögenheten som Ella och Georg Ehrnrooth testamenterade och donerade. Grundfondens värde har stigit avsevärt tack vare en positiv värdehöjning under stiftelsens verksamhetstid. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till ett värde om ca. 2 miljoner euro. 

Om stiftelsen

Om stiftelsen

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse grundades år 1935. 

Ansöka om bidrag

Ansökan 

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse delar årligen ut stipendier till förmån för vetenskaplig forskning.

Läs mera
Beviljade stipendier

Beviljade stipendier

Uppgifter om de senast beviljade stipendierna. 

Kontaktlogo

Kontaktuppgifter

Stiftelsens ombudsman svarar på frågor angående stipendier. 

Syfte

Stiftelsens syfte har från första början varit att stöda finländsk vetenskap och kultur. Enligt Ella Ehrnrooths stiftelseurkund från 26 oktober 1935 är stiftelsens syfte att “främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet och med medlen som disponeras för detta syfte hjälpa vetenskapsmän och personer som verkar inom litterär verksamhet eller stöda vetenskapliga institutioner och inrättningar”.

Stiftelsens verksamhetsprinciper har varit desamma under hela dess verksamhet. Stipendier delas främst ut till finländska medborgare eller forskare och institutioner som verkar i Finland på basen av en ansökan som skickas till styrelsen. Styrelsen ber experter om utlåtanden avseende utdelning av stipendier.

Ehrnrooth-stiftelserna

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse är en av fyra Ehrnrooth-stiftelser. Tillsammans är Ehrnrooth-stiftelserna stora bidragsgivare för finländsk vetenskap och kultur och delar varje år ut stipendier till ett värde om ca. 6 miljoner euro. De övriga stiftelserna är:

Idag uppgår Ehrnrooths stiftelsers sammanlagda värde till drygt 300 miljoner euro. Tillsammans möjliggör dessa stiftelser att Finlands redan högklassiga forskningsarbete kan fortsätta sin gynnsamma utveckling.