Stiftelsen som finansiär för forskning och litteratur

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse grundades år 1935 för att främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet med hjälp av bidrag och stipendier. Under de senaste decennierna har stipendiestiftelsen spelat en allt större roll som finansiär inom vetenskaplig forskning och litterär verksamhet.

Bakgrund

Målning av Ella och Georg Ehrnrooth

Den 7 maj 1935 gjorde vicehäradshövdingen och bergsrådet Georg Ehrnrooth ett testamentariskt förordnande, enligt vilket en självständig stiftelse skulle grundas. Bergsrådinnan Ella Ehrnrooth befäste den 26 oktober 1935 en stiftelseurkund, genom vilken Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse fick juridisk status som stiftelse den 5 december samma år.


Styrelsen består av medlemmar av släkten Ehrnrooth samt av professorer vid Helsingfors universitet. Styrelsearbetet har allt sedan stiftelsen grundades varit präglat av kontinuitet. Ett gott exempel för detta är att stiftelsen har haft endast sju styrelseordförande under sina 85 verksamhetsår.

Under de senaste decennierna har stiftelsen spelat en allt större roll som finansiär inom vetenskaplig forskning och litterär verksamhet.

I början av sin verksamhet delade stiftelsen bara ut några få stipendier medan den år 2019 delade ut drygt 2,1 miljoner euro i stipendier till 88 personer. Långt över tusen personer har redan fått bidrag av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse. 

På början av 1990-talet började stiftelsen allt tydligare prioritera litterär och kulturhistorisk forskning och dessutom biologisk forskning. Ansvaret för forskning inom de “hårda” naturvetenskaperna flyttades tydligt till Magnus Ehrnrooths stiftelse. Tack vare denna fördelning och en ökning av tillgängliga medel fortsätter stiftelsen att öka sin betydelse för forskning inom finländsk forskning särskilt inom humaniora, samhällsvetenskaper och biologisk forskning.

Vi är medlem i Stiftelser och fonder rf och följer God stiftelsepraxis.

Syfte

Historik

För att fira sitt 75:e verksamhetsår beslutade Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse att dokumentera sin verksamhet i form av en historik. Historiken är skriven av fil. dr. Peter Stadius och den omfattar åren 1935-2010. Historiken publiceras på finska och svenska. Historiken bär namnet “För vetenskap och litteratur” och den innehåller mångsidig information om stiftelsen. Läsaren kan bland annat bekanta sig med de rådande kulturella och samhälleliga omständigheterna där stiftelsen grundades och även med det som stiftelsen har betytt för finländsk vetenskap och litteratur.

Dessutom kan läsaren följa med stipendiestiftelsens positiva utveckling ända fram till denna dag. Stiftelsens positiva ekonomiska utveckling har gett den en allt viktigare roll som finansiär av finländsk vetenskap.
Om du är intresserad av historiken kan du beställa den från stiftelsens ombudsman.

Kontaktuppgifter