Ansökning av stipendier

Ansökningstiden 2022 börjar 1.1.2022 och slutar 28.2.2022.

Ansökan görs på en elektronisk blankett. Ansökningsblanketten är tillgänglig från början av januari.

Ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna fylls i inom webbtjänsten. Stiftelsen mottar inte ansökningar per post. Endast ansökningar som skickas i elektronisk form via ansökningsblanketten innan sökningstidens utgång behandlas.

Ansökningsblanketten

Till den elektroniska ansökan bifogas en meritförteckning och en forskningsplan på högst tre sidor. Bilagorna bör omfatta uppgifter om sökarens tidigare verksamhet, en förteckning över publikationer och en kostnadsberäkning för forskningsprojektet. Publikationer behöver inte bifogas. Endast en ansökningsblankett behöver fyllas i även om det är fråga om en arbetsgrupps stipendieansökan. Till den bifogas alla medlemmars meritförteckningar via den elektroniska tjänsten. Ansökan bör även utnämna en kontaktperson för arbetsgruppen.

Under avsnittet “motivering för mottagande av stipendiet” bör mottagaren kort redogöra för forskningens mål och metoder och dessutom för betydelsen för de väntade resultaten och möjliga tillämpningsmöjligheter. Ansökan bör skickas till stiftelsen via den elektroniska tjänsten innan ansökningstiden tar slut. Utlåtanden ges via det elektroniska systemet för rekommendationer. Försenade ansökningar och utlåtanden tas inte upp för behandling.

Läs mera om det elektroniska rekommendationssystemet