Ohjeet apurahan saajille

Kaikkien apurahan saajien tulee noudattaa ohjeita, jotka koskevat muun muassa selvityksen antamista apurahan käytöstä, eläkevakuutusta ja verotusta. Ohjeet on koottu tälle sivulle.

Yleiset ohjeet apurahan saajalle

 • Apurahan saajan tulee vuoden sisällä apurahan käyttöönotosta antaa säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Mikäli kyse on monivuotisesta rahoituksesta, tulee selvitys antaa viimeistään viiden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan säätiölle väliselvityksen tutkimuksen edistymisestä.

 • Työryhmälle myönnetyn apurahan nostamista varten on ryhmän toimitettava säätiölle kaikkien työryhmän jäsenten allekirjoittama maksuohje.

 • Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään myöntämistä seuraavana vuonna.

 • Silloin, kun apuraha käytetään avustavan henkilökunnan palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen hoitamaan veronpidätykset sekä sosiaali- ja vakuutusmaksut.

 • Apurahan saajan tulee mainita apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa veroviranomaisille lakisääteisen tarkkailuilmoituksen myönnetyistä apurahoista.

 • Apurahan saajan tulee viipymättä ilmoittaa säätiölle kirjeenvaihto-osoitteen muutoksista.

Yhteystiedot

Apurahansaajan eläkevakuutus

 • Apurahansaajien eläkevakuuttaminen on toteutettu vuoden 2009 alusta maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.

 • Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja olla euromäärältään vähintään vuosiansiona 3 980 euroa (vuoden 2020 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

 • Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin.

 • Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

 • Apurahansaajan eläkevakuutuksesta on kerrottu tarkemmin Apurahansaajan MYEL-vakuutusoppaassa.

Apurahansaajan MYEL-vakuutusopas

Verotus

Vuosittain verovapaan apurahan määrä on valtion verovapaata taiteilija-apurahaa vastaava määrä (23.668,35 € vuonna 2021). Katso lisätiedot www.vero.fi.

Saamme vuosittain pyyntöjä myönnetyn apurahan maksun lykkäämisestä seuraavalle vuodelle. Tämä johtuu useimmiten siitä, että saaja on saanut rahoitusta useammasta lähteestä tai aikataulu on siirtynyt.

Vuoden lykkäys apurahan maksuun tällaisista syistä myönnetään rutiininomaisesti.

Vuodesta 2019 apurahojen, stipendien ja opintorahojen on katsottu olevan sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Lue lisää apurahojen verotuksesta Verohallinnon sivuilta