Syfte och utdelning

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse delar ut stipendier att sökas företrädesvis av yngre personer, som har doktorerat. Stipendierna är avsedda för fortsatt vetenskaplig forskning och litterär verksamhet samt förutsätter minst partiell tjänstledighet. Stipendier kan även utdelas för slutförande av doktorsavhandling inom de områden som understöds av stiftelsen. Härvid är skriftlig rekommendation av sökandes handledare önskvärd. Även stipendier för två – tre år kan komma i fråga. Ansökningstiden inleds den 1 januari och utgår den 28 februari 2019.

Ett helårsstipendium är 26.000 euro för doktorander och 31.000 euro för postdoktorala forskare.

Stipendier utdelas inte på de ämnesområden som Magnus Ehrnrooths stiftelse täcker dvs. matematik, astronomi, fysik och kemi, inklusive biokemi och medicinsk kemi, samt medicin. För apparatanskaffning, tryckningskostnader och rena kongressresor ges inte understöd.

Vid uppgörande av ansökan och användande av stipendiemedel bör nedanstående direktiv följas. Sökande uppmanas särskilt notera följande allmänna principer:

  • Tjänstledighet (åtminstone partiellt) under tiden för forskningen förutsätts
  • Unga forskare gynnas
  • Stipendier delas företrädesvis ut till sökande som redan doktorerat .
  • Meddelande om varifrån sökande ansökt eller erhållit annat stipendium eller anslag för samma projekt ska bifogas
  • I regel ges inga anslag för rena kongressresor eller för anskaffande av apparater eller material
  • Stipendier utdelas enbart till sökande som inte erhåller "forskarlön".