Redogörelse för understöd

Understödsmottagare skall ge en skriftlig redogörelse över användning av understödet till stiftelsen före ett år räknat från det datum då understödet lyftes. Som en följd av detta är det elektroniska systemet tillgängligt hela året.

Redogörelsen skapas endast i webbtjänsten som hittas här.