Direktiv 

Direktiv för stipendiemottagare
Föjande direktiv ska följas av alla stipendiemottagare:

 • Stipendiemottagare ska avge skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet till stiftelsens styrelse inom ett år, eller i fall av flerårig finansiering senast inom fem år från det stipendiet lyfts. Vid anmodan är stipendiemottagaren skyldig att lämna en mellanredogörelse till stiftelsen för hur forskningen fortskrider.
 • För lyftande av stipendium till en arbetsgrupp bör stiftelsen få en betalningsorder undertecknad av gruppens alla medlemmar.
 • När stipendiet används för avlöning av hjälppersonal är stipendiemottagaren skyldig att ombesörja skatteinnehållning och erläggande av social- och försäkringsavgifter.
 • Stipendiemottagare ska anteckna stipendiet i sin skattedeklaration. Stiftelsen lämnar lagstadgad kontrolluppgift över utgivna stipendier till skattemyndigheterna.
 • Stipendiemottagare ska genast meddela stiftelsen om ändringar av korrespondensadressen.
 • Användningen av understödet bör inledas senast året efter bevillningen.

Pensionsförsäkring

 • Sedan ingången av 2009 får stipendiater pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).
 • Enligt lagen gäller försäkringsskyldigheten alla stipendiater som bor i Finland och som har beviljats arbetsstipendium från Finland år 2009 eller senare. Stipendiet ska ha beviljats för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland och uppgå till minst 1 129,26 euro, vilket motsvarar en årsinkomst på 3 387,80 euro (enligt nivån år 2010). Under vissa förutsättningar omfattar försäkringen också stipendiatarbete utomlands och stipendiatarbete som utförs av utländska stipendiater i Finland.
 • Försäkringsskyldigheten gäller både dem som fått ett personligt stipendium och dem som är medlermmar i en arbetsgrupp som arbetar på stipendium.
 • Personer som är yngre än 18 år eller har fyllt 68 år samt de som får ålderspension kan inte teckna försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller inte heller stipendier avsedda för grundexamensstudier eller stipendier avsedda bara för kostnader, såsom resestipendier.
 • Närmare anvisningar om pensionsförsäkringen för stipendiater finns i LFÖPL-försäkringsguide för stipendiater.

Tidpunkt för beslut och utbetalningen

Lagstadgad försäkringsplikt gäller alla stipendiater som bor i Finland och som har beviljats arbetsstipendium från Finland. Försäkringsplikten gäller om stipendiet har beviljats för minst fyra månaders arbete i Finland och uppgår till minst 1 093,49 euro, vilket motsvarar en årsinkomst på 3 280,47 euro (enligt nivån för år 2009). Under vissa förutsättningar omfattar försäkringen också stipendiearbete utomlands och stipendiearbete som utförs av utländska stipendiater i Finland.

Besluten angående stipendierna görs under junimånad. Stipendierna utbetalas före utgången av juni till det konto som mottagaren uppgett. En lista på stipendiemottagarna samt utbetalade summor publiceras på stiftelsens hemsidor.

Beskattning

Stipendiet är skattefritt upp till den summa som motsvarar statens skattefria konstnärstipendium. För mer information se www.skatt.fi.

Vi blir varje år ombedda att skjuta upp utbetalningen av beviljade stipendier till följande år. De vanligaste orsakerna är att mottagaren har fått finansiering från flera olika källor eller att tidtabellen har förskjutits. Ett års uppskov med utbetalningen av sådana orsaker beviljas rutinmässigt.

I detta sammanhang är det ändå skäl att notera en artikel i Acatiimi nr 4/2004 (s. 34), där Matti Myrsky varnar för att om mottagaren har lyft en del av stipendiet, kan skattemyndigheterna anse att han/hon redan kan bestämma om användningen av stipendiet och har dispositionsrätt, trots att hela stipendiet ännu inte har lyfts.