Allmänt

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse grundades 1935 och firade sitt 75-årsjubileum 2010. Under de år som stiftelsen har varit verksam har den haft som uppgift att främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet. Stiftelsen gör detta genom att dela ut stipendier och understöd till forskare och personer som verkar på det litterära området samt till vetenskapliga institutioner och anstalter.

Stiftelsens grundfond består av den egendom som Ella och Georg Ehrnrooth har testamenterat och donerat för ändamålet, med det värde den har idag tack vare förmögenhetens positiva värdeutveckling under stiftelsens verksamhetstid. Stiftelsen har rätt att ta emot gåvor och testamenten.

Syfte

Stiftelsens mål har från första början varit att stöda vetenskapen och kulturen i Finland. Enligt den stiftelseurkund som dagtecknades av bergsrådinnan Ella Ehrnrooth den 26 oktober 1935 är stiftelsens syfte att ”främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet och i sådant avseende med disponibla medel bispringa vetenskapsmän och på det litterära området verksamma personer eller understöda vetenskapliga institutioner och anstalter”. Under hela den tid som stiftelsen har varit verksam har grunderna för verksamheten varit desamma.
 

Stipendier utdelas företrädesvis till finländska medborgare samt till institutioner och anstalter i Finland. Normalt utdelas understöden till personer som lämnat in en stipendieansökan till stiftelsen, men styrelsen kan även själv nominera stipendiater. Vid behov kan styrelsen begära utlåtande av sakkunniga i frågor gällande stipendieutdelningen.

För mer information om stiftelsens stipendier, klicka här.

Bakgrund

Den 7 maj 1935 gjorde vicehäradshövdingen och bergsrådet Georg Ehrnrooth ett testamentariskt förordnande, enligt vilket en självständig stiftelse skulle grundas. Bergsrådinnan Ella Ehrnrooth befäste den 26 oktober 1935 en stiftelseurkund, genom vilken Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse fick juridisk status som stiftelse den 5 december samma år.

Styrelsen består av medlemmar av släkten Ehrnrooth samt av professorer vid Helsingfors universitet. Styrelsearbetet har allt sedan stiftelsen grundades varit präglat av kontinuitet. Ett gott exempel för detta är att stiftelsen har haft endast sex styrelseordförande under sina hittills 75 år.

Under de senaste decennierna har stiftelsen fått en allt mer betydande roll som finansiär av vetenskaplig forskning och litterär verksamhet. Från att ha delat ut ett fåtal stipendier och pris i början av sin verksamhet har stiftelsen gått till att dela ut understöd för sammanlagt drygt 1,6 miljoner euro ut till 133 personer under 2009. Antalet personer som har beviljats stipendium av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse överskrider tusen.

Under 1990-talet började stiftelsen allt starkare betona litterär och kulturhistorisk samt biologisk forskning framom övriga forskningsområden. Ansvaret för forskning inom de ”hårda” naturvetenskaperna flyttades tydligt till Magnus Ehrnrooths stiftelse. Tack vare denna indelning och inriktning samt de ökade medel som stiftelsen har till sitt förfogande fortsätter dess betydelse för finländsk forskning särskilt inom humaniora, samhällsvetenskaper och biologiska vetenskaper att växa.

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse är dock inte den enda stiftelse som grundats av medlemmar av släkten Ehrnrooth. Förutom Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse finansierar även följande stiftelser forskning och verksamhet inom olika områden:

  • Magnus Ehrnrooths stiftelse. Stöder forskning inom matematik, fysik, astronomi och kemi
  • Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse. Stöder främst ekonomisk forskning
  • Mary och Georg Ehrnrooths stiftelse. Stöder medicinsk forskning.


De ehrnroothska stiftelsernas sammanlagda värde uppgår idag till över 100 miljoner euro. Tillsammans möjliggör dessa stiftelser en fortsatt positiv utveckling av den redan högklassiga forskningen i Finland.

Historik

För att fira de 75 år som Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse har varit verksam valde stiftelsen att dokumentera sin verksamhet i form av en historik över åren 1935–2010. Historiken har skrivits av fil.dr Peter Stadius och ges ut på svenska och finska.

Historiken bär namnet “För vetenskap och litteratur” och innehåller mångsidig information om stiftelsen. Läsaren får bl.a. bekanta sig med den kulturella och samhälleliga situation där den nya stiftelsen grundades och vilken betydelse den haft för finländsk vetenskap och litteratur. Dessutom får läsaren följa stiftelsens positiva utveckling fram till idag, då dess ekonomiska expansion har gett den en allt viktigare betydelse inom finländsk vetenskapsfinansiering.

Om du är intresserad av historiken kan du beställa ett exemplar av stiftelsens ombudsman Harri Ahlberg, harri.ahlberg@nordea.com.