Ohjeet

Ohjeet apurahan saajalle
Kaikkien apurahan saajien tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Apurahan saajan tulee vuoden sisällä antaa säätiön hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Mikäli kyse on monivuotisesta rahoituksesta, tulee selvitys antaa viimeistään viiden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan saaja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan säätiölle väliselvityksen tutkimuksen edistymisestä.
 • Työryhmälle myönnetyn apurahan nostamista varten on ryhmän toimitettava säätiölle kaikkien työryhmän jäsenten allekirjoittama maksuohje.
 • Silloin, kun apuraha käytetään avustavan henkilökunnan palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen hoitamaan veronpidätykset sekä sosiaali- ja vakuutusmaksut.
 • Apurahan saajan tulee mainita apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa veroviranomaisille lakisääteisen tarkkailuilmoituksen myönnetyistä apurahoista.
 • Apurahan saajan tulee viipymättä ilmoittaa säätiölle kirjeenvaihto-osoitteen muutoksista.
 • Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään myöntämistä seuraavana vuonna.

Apurahansaajan eläkevakuutus

 • Apurahansaajien eläkevakuuttaminen on toteutettu vuoden 2009 alusta maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.
 • Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1 149,45, mikä vastaa vuosiansiona 3 448,34 euroa (vuoden 2011 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.
 • Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin.
 • Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.
 • Apurahansaajan eläkevakuutuksesta on kerrottu tarkemmin Apurahansaajan MYEL-vakuutusoppaassa.

Apurahojen päätökset ja maksamisajankohta

Apurahojen myöntöpäätökset tulevat kesäkuun aikana. Apurahat maksetaan kesäkuun loppuun mennessä saajan ilmoittamalle tilille. Apurahan saajien nimet ja summat julkaistaan säätiön kotisivuilla.

Verotus

Vuosittain verovapaan apurahan määrä on valtion verovapaata taiteilija-apurahaa vastaava määrä. Katso lisätiedot www.vero.fi.

Saamme vuosittain pyyntöjä myönnetyn apurahan maksun lykkäämisestä seuraavalle vuodelle. Tämä johtuu useimmiten siitä, että saaja on saanut rahoitusta useammasta lähteestä tai aikataulu on siirtynyt. Vuoden lykkäys apurahan maksuun tällaisista syistä myönnetään rutiininomaisesti.

Kannattaakin pitää mielessä Acatiimissa (4/2004, s. 34) ilmestynyt artikkeli, jossa Matti Myrsky varoittelee, että vaikka apurahasta olisi nostanut vain osan, saattaa veroviranomainen katsoa rahan olevan jo saajan hallinnassa. Tällöin saajalla voidaan tulkita olevan siihen disponointioikeus, vaikka avustusta ei olisi kokonaisuudessaan nostettukaan.